Zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Daniel Plhák (IČ: 67721061) zapsaný v živnostenském rejstříku (dále jen „Správce“), je správcem osobních údajů jeho zákazníků či potenciálních zákazníků. Kontaktní e-mail Správce je info@oknaplhak.cz, telefon:+420 777 216 942.

Správce ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zpracovává zejména tyto osobní údaje každého zákazníka či potenciálního zákazníka (dále jen „Zákazník“), které zákazník uvede v poptávkových formulářích:

 • jméno a příjmení,
 • e-mail,
 • telefon,
 • adresa bydliště či provozovny firmy (Ulice, č. p., Město, PSČ).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce zpracovává osobní údaje, které mu Zákazník poskytl/a poptávkovými formuláři na webu oknaplhak.cz. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje Zákazníka a údaje nezbytné pro plnění smlouvy či pro opatření před přijetím smlouvy (kontaktování Zákazníka s nabídkou služeb dle jeho poptávky).

Správce na svém webu oknaplhak.cz rovněž používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Více o cookies, a jakým způsobem je Správce využívá, se lze dočíst zde.

II. Zákonné důvody a účely zpracování osobních údajů

Výše uvedené údaje Správce zpracovává za těmito účely:

a) Pro účely plnění smlouvy či pro opatření před přijetím smlouvy (kontaktování Zákazníka s nabídkou služeb dle jeho poptávky).

Při poptávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro další vzájemnou komunikaci a úspěšné vyřízení objednávky a poskytování služeb, proto je poskytnutí osobních údajů nutným předpokladem pro případné uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. Osobní údaje Zákazníka slouží Správci především jako:

 • komunikační prostředek (e-mail, telefon),
 • podklad k fakturaci služeb,
 • podklad pro sestavení smlouvy,
 • a pro podobné účely.

Tyto údaje jsou Správcem zpracovány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

b) Zpracování údajů z důvodu plnění zákonných povinností (plnění daňových povinností, pro naplnění povinnosti součinnosti se státními orgány apod.). Tyto údaje jsou zpracovány po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu.

Pro jiné účely tyto údaje Správce nevyužívá. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování.

III. Příjemci osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, IT služeb a subdodavatelé. Může se jednat například o subjekty zajišťující služby provozování webhostingu, případně o subdodavatele Správce, pokud daná zakázka tyto služby vyžaduje.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

IV. Práva Zákazníka

Podle zákona o ochraně osobních údajů má každý Zákazník právo:

 • požadovat po Správci informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat po správci aktualizaci nebo úpravu osobních údajů,
 • požadovat po správci vymazání těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V. Zabezpečení osobních údajů

Správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.